Góry Chamar Daban, Sludianka

SAM_4979

SAM_4983

SAM_5008

SAM_5017

SAM_5034

SAM_5036

SAM_5041

SAM_5053

SAM_5054

SAM_5063

SAM_5071

SAM_5078

SAM_5084

SAM_5088

SAM_5092

DSC_3672 DSC_3667 DSC_3659 DSC_3647 SAM_5101 DSC_3524

SAM_5117 SAM_5133 SAM_5148 SAM_5167 SAM_5196 SAM_5213 SAM_5217 SAM_5226 SAM_5230 SAM_5255 SAM_5259 SAM_5260 SAM_5274 SAM_5285